Quạt công nghiệp

_ Lưu lượng :2 – 8 m3/s
_ Số tầng cánh: 1 – 2 tầng
_ Công suất: 5,5 – 15 kW
_ Cột áp: 20 – 50 mmH2O

Quạt hướng trục 1 tầng cánh với lưu lượng quạt Q = 4 m3/s

_ Lưu lượng :0,5 – 10 m3/s
_ Số tầng cánh: 1 tầng
_ Công suất: 2,2 – 55,0 kW
_ Cột áp: 80 – 450 mmH2O

Quạt ly tâm 1 tầng cánh với lưu lượng quạt Q = 2,0 m3/s